Deklaracja dostępności Jaworznickiego Laboratorium Biznesu

 

Jaworznickie Laboratorium Biznesu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jaworznickiego Laboratorium Biznesu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Mirek.
 • E-mail: mirek.j@jaworzno.praca.gov.pl
 • Telefon: 32 618 19 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Aneta Konopka
 • Adres: Jaworznickie Laboratorium Biznesu
  ul. Boczna 7k, 43-602 Jaworzno
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 618 19 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Jaworznickie Laboratorium Biznesu jest zlokalizowane w budynku przy ul. Bocznej 7k,gdzie jest dostępna winda, przystosowana również dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy Jaworznickiego Laboratorium Biznesu. Przed wejściem głównym znajdują się schody wyposażone w poręcz. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, którego nawierzchnia jest utwardzona i wypłaszczona.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Jaworznickie Laboratorium Biznesu zlokalizowane jest na jednym poziomie (I piętro) , na którym jest zlokalizowana winda wyposażona w moduły głosowe oraz nakładki braille´a na wewnętrznych panelach sterujących windą. Wejście do Jaworznickiego Laboratorium Biznesu jest przez drzwi główne, które są dostosowane do osób niepełnosprawnych, toaleta oraz przejście między trzema strefami (informacyjną, kreatywną i coworkingową), są również przystosowane dla osób niepełnosprawnych.   

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Jaworznickie Laboratorium Biznesu nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z wytyczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na podstawie art.20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Jaworznickiego Laboratorium Biznesu. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.